Bệnh rối loạn điều chỉnh là gì?

Là tình trạng diễn ra khi cuộc sống có những thay đổi quá lớn và chỉ kéo dài trong vài tháng nhưng khi mắc phải rối loạn điều chỉnh, những cảm xúc này sẽ càng …