Giải pháp nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng chính khóa

Giáo dục Quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác Quốc phòng của Đảng.

Giải pháp nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng chính khóa

Giải pháp nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng chính khóa

Qua đó nhằm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cần thiết, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn của dân tộc cho sinh viên Y đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trang bị điều gì cho sinh viên khi học giáo dục quốc phòng

Mặt khác môn học GDQP-AN còn trang bị cho sinh viên Y những kiến thức hữu ích về một số loại vũ khí, khí tài, thông qua đó sinh viên Y có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí trong tương lai; đồng thời qua môn học còn hướng cho sinh viên Y làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương, hành động đúng đắn, tránh được những thói quen tùy tiện, khơi dậy và nêu cao tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chống lại mọi âm mưu chia rẽ, phản động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Giáo dục quốc phòng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chủ động xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, cả trước mắt và lâu dài theo hướng “chuẩn hóa, trẻ hóa”, đảm bảo cân đối về cơ cấu độ tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm giảng dạy để có sự kế thừa vững chắc.

 Xây dựng hệ thống những kỹ năng sư phạm cần thiết, như: thiết kế bài giảng, tổ chức điều khiển, định hướng hoạt động, giải quyết các tình huống sư phạm,… và tiến hành tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên. Mặt khác, tăng cường hoạt động phương pháp, duy trì dự giờ, bình giảng, hội giảng để đội ngũ cán bộ, giảng viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, qua đó từng bước nâng cao năng lực và phương pháp, kỹ năng sư phạm; đồng thời, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên học tập, nghiên cứu cập nhật những kiến thức, thông tin mới về QP-AN để không ngừng nâng cao trình độ.

Trang bị điều gì cho sinh viên khi học giáo dục quốc phòng

Trang bị điều gì cho sinh viên khi học giáo dục quốc phòng

3 điều nhận được khi học quốc phòng an ninh

Hai là, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng dạy – học. Do tính đặc thù môn học GDQPAN thường “khô cứng”, người học dễ nhàm chán; vì vậy, cần đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả của đội ngũ giảng viên, phương pháp học của sinh viên Y theo hướng thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng soạn giáo án, ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, trao đổi, cập nhật, khai thác thông tin, tư liệu trong biên soạn giáo án điện tử, mô phỏng các tình huống chiến đấu, động tác kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, thực hành bắn sung tiểu liên AK (CKC)…,  và đưa những hình ảnh, thông tin mới về hoạt động QP-AN vào bài giảng, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người học qua từng chuyên đề. Khắc phục lối truyền thụ một chiều theo kiểu độc thoại, tăng tính đối thoại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, rèn luyện cho sinh viên Y năng lực tư duy, vận dụng kiến thức vào thực hành và thông qua thực hành để tiếp thu kiến thức lý thuyết. Tạo điều kiện cho sinh viên Y tham gia hoạt động ngoại khoa như: tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, nói chuyện truyền thống, giúp sinh viên Y tiếp thu kiến thức từ trực quan, gắn học đi đôi với hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học GDQP-AN.

Ba là, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, từng bước chuẩn hóa trang thiết bị dạy – học.

Bốn là, chủ động phát huy tính tích cực, tự giác của sinh viên Y trong quá trình tham gia học tập môn GDQP-AN. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác GDQP-AN cho sinh viên Y hiện nay

Năm là, Đưa hoạt động quản lý, giáo dục rèn luyện với quá trình học tập của sinh viên Y Học viện theo mô hình quản lý quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nếp sống chính quy, khoa học trong các hoạt động nói chung, nhất là hoạt động học tập tại trường làm cơ sở cho việc vận dụng vào thực tiễn công tác sau này.

Nguồn tapchisuckhoe.edu.vn