Nội dung và trách nhiệm của sinh viên y dược với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Phát huy truyền thống của thế hệ sinh viên y dược Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, sinh viên y dược tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nội dung và trách nhiệm của sinh viên y dược với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Nội dung và trách nhiệm của sinh viên y dược với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Vì vậy sinh viên y dược nói chung và sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur không ngừng học tập, trau dồi kiến thức của mình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và nhà trường đề ra.

Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia mà các bạn sinh viên y dược nên biết

 • Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ: là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, cấp bách. Bảo vệ chế độ, Nhà nước, Đảng. Giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng, Nhà nước. Bảo vệ các cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá.
 • Bảo vệ an ninh kinh tế: Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường. Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học, nhà kinh doanh.
 • Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng: Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hoá, tư tưởng. Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.
 • Bảo vệ an ninh dân tộc: Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc.
 • Bảo vệ an ninh tôn giáo: Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng. Đấu tranh với các đối tượng, các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo. Thực hiện đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
 • Bảo vệ an ninh biên giới: Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới của tổ Quốc, cả ở trên đất liền và ở trên biển. Phòng chống những hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia.
 • Bảo vệ an ninh thông tin: Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật. Chống dò rỉ, lộ những thông tin bí mật của Nhà nước. Ngăn chặn và phát hiện các hoạt động khai thác, thăm dò đánh cắp thông tin trên mạng.

Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia mà các bạn sinh viên y dược nên biết

Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia mà các bạn sinh viên y dược nên biết

Sinh viên Y Dược với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ Quốc

 • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên y dược: Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm của sinh viên y dược là một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.
 • Các bạn sinh viên y dược tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.
 • Luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 • Sinh viên y dược thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia: Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của nhà nước.
 • Sinh viên y dược nói chung và sinh viên trường cao đẳng y dược Pasteur không tự phát lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái quy định của pháp luật. Cảnh giác, phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.
 • Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiệm vụ học tập, rèn luyện.
 • Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia.
 • Nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc
 • Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường mà các bạn sinh viên y dược đang theo học.

Nguồn tapchisuckhoe.edu.vn