Tổng hợp các từ vựng chuyên ngành Y Dược

Tổng hợp các từ vựng chuyên ngành Y Dược

Bạn làm việc trong ngành y dược? Bạn muốn giỏi tiếng Anh để phát triển nghề nghiệp của mình? Vậy thì bài học về từ vựng tiếng Anh chuyên ngành y dược được giới thiệu hôm nay sẽ rất hữu ích cho bạn đấy. Hãy cùng tìm hiểu về các loại thuốc trong tiếng Anh nhé.

30 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành y dược về các loại thuốc thông dụng

 1. aspirin /’æspərin/: thuốc aspirin
 2. athlete’s foot powder /’æθli:ts fut /’paudə/: phấn bôi nấm bàn chân
 3. cough mixture /kɔf /’mikstʃə/: thuốc ho nước
 4. diarrhoea tablets /,daiə’riə ‘tæblit/: thuốc tiêu chảy
 5. emergency contraception /i’mə:dʤensi kɔntrə’sepʃn/: thuốc tránh thai khẩn cấp
 6. eye drops /ai drɔp/: thuốc nhỏ mắt
 7. hay fever tablets /hei ‘fi:və ‘tæblit/: thuốc trị sốt mùa hè
 8. indigestion tablets /,indi’dʤestʃn ‘tæblit/: thuốc tiêu hóa
 9. laxatives /’læksətiv/: thuốc nhuận tràng
 10. lip balm (lip salve) /lip bɑ:m/ /lip sɑ:v/: sáp môi
 11. medicine /’medsin/: thuốc
 12. nicotine patches /’nikəti:n /pætʃ/: miếng đắp ni-cô-tin
 13. painkillers /’peinlis/: thuốc giảm đau
 14. plasters /’plɑ:stə/: miếng dán vết thương
 15. pregnancy testing kit /’pregnənsi tedtiɳ kit/: dụng cụ thử thai
 16. prescription /pris’kripʃn/: đơn thuốc
 17. sleeping tablets /sli:piɳ‘tæblit/: thuốc ngủ
 18. throat lozenges /θrout ‘lɔzindʤ/: thuốc đau họng viên
 19. travel sickness tablets /’træveil ‘siknis ‘tæblit/: thuốc say tàu xe
 20. vitamin pills /’vitəmin pils/: thuốc vitamin
 21. medication /ˌmedɪˈkeɪʃən/: dược phẩm
 22. capsule /ˈkæpsjuːl/: thuốc con nhộng
 23. injection /ɪnˈdʒekʃən/: thuốc tiêm, chất tiêm
 24. ointment /ˈɔɪntmənt/: thuốc mỡ
 25. paste /peɪst/: thuốc bôi
 26. pessary /ˈpesəri/: thuốc đặt âm đạo
 27. powder /ˈpaʊdər/: thuốc bột
 28. solution /səˈluːʃən/: thuốc nước
 29. spray /spreɪ/: thuốc xịt
 30. suppository /-ˈpɑː.zə.tɔːr.i/: thuốc đạn
 31. syrup /ˈsɪrəp/: thuốc bổ dạng siro
 32. tablet /ˈtæblət/: thuốc viên
 33. inhaler /ɪnˈheɪlə(r): ống hít